Statuten

EEEC Statuten 2019

Statuten van de vereniging ENIGE ECHTE EENDEN CLUB, hierna te noemen ´de Vereniging´, opgesteld op 06-02-1981 door W.A. Haanebrink, notaris te Tiel, als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen ´de ALV´ van 03-05-1980, na tussentijdse wijzigingen nader vastgesteld in de ALV van 26 januari 2019.

1. NAAM EN ZETEL

1.1 De Vereniging draagt de naam Enige Echte Eenden Club
1.2 De Vereniging is statutair gevestigd te Tiel.

2. DOEL

2.1 De Vereniging stelt zich ten doel: het in stand houden van de auto’s van het merk Citroën en wel de types A/AZ en AU/AZU en hun doorontwikkelingen, vanaf het modeljaar 1948 tot aan het modeljaar 1970 met voor de types AZU een uitloop tot 1972, alsmede varianten daarvan, gebaseerd op koetswerk, onderstel en/of aandrijflijn, hierna te noemen ´de Auto´.

2.2 De Vereniging streeft dit doel na door de leden in staat te stellen de Auto(‘s), die zij in eigendom hebben, in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden door:
a. het verwerven en aan de leden ter beschikking stellen van onderdelen
ten behoeve van de Auto;
b. het verwerven en aan de leden ter beschikking stellen van speciale gereedschappen ten behoeve van onderhoud, herstel en restauratie c.a. van de Auto;
c. het verwerven en aan de leden ter beschikking stellen van technische documentatie over de Auto;
d. de leden bij de onder a. en b. bedoelde activiteiten met advies terzijde te staan;
e. andere middelen.

3. LEDEN EN DONATEURS

3.1 De Vereniging onderscheidt leden en donateurs.

3.2 Als lid kunnen tot de Vereniging toetreden natuurlijke personen die eigenaar zijn van een of meer exemplaren van de Auto. Men wordt lid van de Vereniging na schriftelijke opgave aan de secretaris, gevolgd door schriftelijke bevestiging door de secretaris van toelating tot het lidmaatschap en ontvangst door de Vereniging van de contributie voor het eerste jaar van het lidmaatschap.

3.3 Het bestuur is bevoegd zonder opgave van reden een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren. Het bestuur dient het besluit tot weigering van het lidmaatschap omgaand schriftelijk aan de betrokkene te doen toekomen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van dit besluit schriftelijk in beroep te gaan bij de ALV, die alsdan in hoogste instantie beslist.

3.4 De leden vormen gezamenlijk de ALV.

3.5 De leden zijn gehouden de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de Vereniging na te leven.

3.6 Tijdens de ALV hebben alleen leden stem- en spreekrecht.

3.7 Leden hebben het recht:
a. om onderdelen, die in bezit van de Vereniging en voor verkoop bestemd zijn,
aan te schaffen;
b. om gebruik te maken van de gereedschappen en documentatie die in bezit van de Vereniging zijn, onder door het bestuur te stellen voorwaarden;
c. om de door de Vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen;
d. op toezending van het verenigingsblad.
3.8 De ALV kan op voordracht van het bestuur personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging benoemen tot lid van verdienste. In uitzonderlijke gevallen kan de ALV op voordracht van het bestuur een lid van verdienste benoemen tot erelid. Zowel leden van verdienste als ereleden hebben de zelfde rechten en plichten als gewone leden.
3.9 Leden zijn verplicht om tijdig, voor het begin van het komende boekjaar, de door de ALV vast te stellen jaarlijkse contributie aan de Vereniging te betalen.

3.10.1 Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris;
c. schriftelijke opzegging door de Vereniging;
d. ontzetting door de ALV.

3.10.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.

3.10.3 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door het lid door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid is medegedeeld of bekend is geworden. Het besluit is dan niet op hem van toepassing, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.11 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt. De ontzetting geschiedt door de ALV, die het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt. De ALV kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.12 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele lopende boekjaar door het lid verschuldigd.

3.13 Het bestuur kan een lid, dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of de Vereniging benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal twaalf maanden. Het bestuur dient het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen schriftelijk in kennis te stellen. Het geschorste lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van dit besluit schriftelijk in beroep te gaan bij de ALV, die alsdan in hoogste instantie beslist.

3.14.1 Het donateurschap van de Vereniging staat open voor natuurlijke personen. Men wordt donateur van de Vereniging na schriftelijke opgave aan de secretaris, schriftelijke bevestiging door de secretaris van toelating tot het donateurschap en ontvangst door de Vereniging van de verschuldigde donatie voor het eerste jaar van het donateurschap.

3.14.2 Donateurs hebben het recht:
a. om de ALV, bijeenkomsten en andere evenementen van de Vereniging te bezoeken.
b. op toezending van het verenigingsblad.

3.14.3 Donateurs hebben geen stem- en spreekrecht op de ALV.

3.14.4 De donateurs zijn verplicht om tijdig minimaal een periodieke, door de ALV vast te stellen, donatie aan de Vereniging te betalen.

3.14.5 Het donateurschap van de Vereniging eindigt door:
a. overlijden van de donateur;
b. schriftelijke opzegging door de donateur bij de secretaris;
c. schriftelijke opzegging door de Vereniging.

3.14.6 Opzegging van het donateurschap door de donateur en door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.

4. BOEKJAAR EN FINANCIËN

4.1 Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

4.2 De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen en andere inkomsten.

4.3 De ALV is steeds bevoegd te bepalen hoe en waartoe de gelden van de Vereniging zullen worden aangewend. Het bestuur is rekening en verantwoording schuldig aan de ALV. Door goedkeuring door de ALV wordt het bestuur gedechargeerd ten aanzien van het financieel beleid over het betrokken jaar.

5. BESTUUR

5.1.1 Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

5.1.2 De ALV stelt het aantal bestuursleden vast, met dien verstande, dat het een oneven aantal dient te zijn.

5.1.3 De bestuursleden worden door de ALV gekozen en benoemd uit de leden van de Vereniging.

5.1.4 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

5.1.5 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ALV worden
geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de ALV met een meerderheid van twee/derde van de op de ALV uitgebrachte stemmen.

5.1.6 Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de ALV niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ALV te verantwoorden en kan zich daarbij laten bijstaan.

5.1.7 In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

5.1.8 Het Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur, hierna te noemen ´het DB´, instellen. Het DB handelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.

5.2.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.

5.2.2 Het bestuur is, met in achtneming van het in artikel 5.2.3 bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5.2.3 Het bestuur behoeft goedkeuring van de ALV voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in artikel 5.2.2 omschreven. Zonder vermelde goedkeuring kan de Vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

5.3.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.

5.3.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

5.3.3 Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Een volmacht kan niet elektronisch worden verleend.

6. ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

6.1.1 De ALV is:
a. het hoogste orgaan binnen de Vereniging;
b. een vergadering van het onder a. bedoelde orgaan.

6.1.2 Toegang tot de ALV hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede donateurs en degenen die daartoe door het bestuur en/of de ALV zijn uitgenodigd.

6.1.3 Ieder aanwezig lid mag per stemming één stem uitbrengen. Het stemrecht kan ook worden uitgeoefend door middel van een, aan een ander lid afgegeven schriftelijke volmacht. Een volmacht kan niet elektronisch worden verleend. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

6.2.1 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

6.3 Een geschorst lid heeft toegang tot de ALV waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

6.4.1 De ALV wordt geleid door de voorzitter. Als de voorzitter van de vereniging niet aanwezig is dan kiezen de aanwezige bestuursleden een dagvoorzitter uit hun midden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de ALV zelf in haar leiding.

6.4.2 Het door de voorzitter op de ALV uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de ALV of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6.4.4 Van het op de ALV verhandelde worden concept-notulen opgesteld door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende ALV vastgesteld.

6.5.1 Jaarlijks wordt ten minste één ALV gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV. In deze ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ALV over.

6.5.2.1 De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

6.5.2.2 Het bestuur doet de in artikel 6.5.1 bedoelde stukken voor het tijdstip waarop de ALV zal worden gehouden, waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de kascommissie.

6.5.2.3 Het bestuur is verplicht om tijdig aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek, behalve de in artikel 6.5.1 bedoelde stukken, de kas en de waarden te tonen, inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven en verder alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

6.5.2.4 De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt schriftelijk verslag van haar bevindingen uit aan de ALV.

6.5.2.5 Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan.

6.5.2.6 Door goedkeuring van de rekening en verantwoording dechargeert de ALV het bestuur ten aanzien van het financieel beleid over het betrokken jaar.

6.5.3.1 Indien de penningmeester tussentijds defungeert onderzoekt de kascommissie omgaand de administratie van de Vereniging. Het bestuur is gehouden daartoe aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek de kas en de waarden te tonen, inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven en verder alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

6.5.3.2 De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de ALV, ten laatste aan de ALV bedoeld in artikel 6.5.1.

6.5.3.3 Het bepaalde in de artikelen 6.5.2.5 en 6.5.2.6 is hier eveneens van toepassing.

6.6 Naast de ALV bedoeld in artikel 6.5.1 wordt ALV gehouden zo dikwijls als het bestuur dat nodig oordeelt of als tenminste tien leden schriftelijk en gemotiveerd een verzoek daartoe bij het bestuur indienen met opgave van de te behandelen punten. In het laatste geval moet de ALV binnen twee maanden na het indienen van het verzoek worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreke aan dit verzoek te voldoen dan zijn de leden zelf bevoegd tot oproeping van de verzochte ALV over te gaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de ALV en het opstellen van de notulen.

6.7 De bijeenroeping van de ALV geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van minimaal een maand tevoren met ten minste de vermelding van plaats, tijd en agenda.

7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

7.1 De ALV stelt op voordracht van het bestuur het huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

7.2 Bij besluit van de ALV kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan op de ALV door de leden aanhangig worden gemaakt en op zijn vroegst in de daaropvolgende ALV in stemming worden gebracht.

8. STATUTENWIJZIGING

8.1 De statuten kunnen worden gewijzigd in de ALV, met goedkeu¬ring van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door de, op die ALV aanwezige leden. De leden moeten kennis kunnen nemen van de voorstellen tot wijziging, ten minste een maand voor de ALV, waarin die voorstellen worden behandeld, door schriftelijke mededeling aan de leden.

9. ONTBINDING

9.1 Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal belegde ALV, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Een zodanig besluit vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door de, op die ALV aanwezige leden. In geval dat het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand opnieuw de ALV belegd, die, ongeacht het aantal aanwezige leden, het voorstel in behandeling neemt, waarbij voor een zodanig besluit een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal, op die ALV geldig uitgebrachte stemmen vereist is.

9.2 Bij ontbinding van de Vereniging geschiedt de liquidatie. De ALV beslist wat er bij liquidatie met een batig saldo en de andere bezittingen van de Vereniging moet geschieden. De ALV benoemt voorts een commissie, bestaande uit drie leden, om het liquidatiebesluit uit te voeren.

10. ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Tenzij met zoveel woorden anders is omschreven wordt in de statuten verstaan onder schriftelijk een op papier of in een elektronisch communicatiemiddel vastgelegde tekst.
10.2 In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de ALV niet voorzien beslist het bestuur.