Statuten

Statuten van de ENIGE ECHTE EENDEN CLUB, opgesteld op 06-02-1981 door W.A. Haanebrink, notaris te Tiel, als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 03-05-1980 en nader vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 09-03-2002.

Naam en zetel

Art. 1:   De vereniging draagt de naam ENIGE ECHTE EENDEN CLUB en is gevestigd te Tiel.

Doel

Art. 2:   De vereniging heeft tot doel het in stand houden van de automobielen van het merk Citroën en wel de modellen 2CV gebouwd vanaf 1936 tot en met de laatste serie voorzien van een 18 pk motor in 1970, alsmede varianten van het model 2CV binnen deze bouwja­ren. Het type AZU, niet voorzien van een 2CV4 of 2CV6 motor valt ook onder dit artikel.

Art. 3:   De vereniging tracht dit doel te bereiken en wel langs de wettige weg door:

a.            te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen van de onder artikel 2 genoemde types in een zo goed mogelijke staat houden of brengen;            b.            de leden bij deze activiteiten zoveel mogelijk steun te verlenen zowel daadwerkelijk als raadgevend;

c.            het verwerven van speciale gereedschappen en technische handboeken;

d.            het verwerven van onderdelen;

e.            andere wettige middelen.

Leden

Art. 4:   De vereniging onderscheidt:

a.            gewone leden;

b.            belangstellende leden;

c.            ereleden.

Art. 5:   Als gewone leden kunnen tot de vereniging toetreden natuurlijke en rechtspersonen die eigenaar zijn van een of meer Citroëns van het type genoemd onder artikel 2. Men wordt lid na schriftelijke opgave aan de secretaris. Van de secretaris ontvangt men de vereiste bescheiden waaronder een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement. Leden hebben alle rechten als in de statuten omschreven.

a.            Zij hebben het recht de door de verenigingen belegde vergaderingen te bezoeken en hun stem uit te brengen.

b.            Zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

c.            Zij ontvangen het  verenigingsblad en, na aanvraag bij de secretaris ook eventuele andere uitgaven van de vereniging, voor zover voorradig.

d.            Zij hebben het recht gebruik te maken van de gereedschappen en boeken die eigendom van de vereniging zijn.

e.            Zij kunnen onderdelen die eventueel in het bezit van de vereniging zijn aanschaffen.

f.            Zij genieten eventuele door de vereniging bedongen kortingen bij derden.

g.            Zij hebben stemrecht, hetzij in persoon, hetzij door middel van een schriftelijk  afgegeven volmacht. Ieder lid brengt een stem uit.

h.            Het bestuur is bevoegd zonder opgave van redenen een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren.

Art. 6:   De leden en belangstellende leden zijn verplicht een periodieke, door de Algemene Leden­vergadering vast te stellen contributie in de kas van de vereniging te storten.

Art. 7:            Belangstellende leden kunnen zijn zij die geen eigenaar zijn van een Citroën als in artikel 2 omschreven. Men wordt belangstellend lid na schriftelijke opgave aan de secretaris en betaling aan de penningmeester. Belangstellende leden hebben het recht de door de vereniging belegde vergaderingen, bijeenkomsten en eventuele andere evenementen te bezoeken. Zij ontvangen het tijdschrift en na aanvraag bij de secretaris eventuele andere uitgaven van de vereniging voor deze nog voorradig zijn.  Zij hebben geen stemrecht op de door de vereniging belegde vergaderingen.

Art. 8:   De vereniging kent het instituut van ereleden. De Algemene Ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de vereniging, als erelid der vereniging installeren. Zij hebben het recht alle door de vereniging belegde vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen bij te wonen. Zij hebben stemrecht.

Art. 9:   De leden zijn gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en de wettig genomen besluiten van de vereniging na te leven.

Art.10:  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

a.            overlijden;

b.            schriftelijke opzegging bij de secretaris;

c.            vervallenverklaring door het bestuur; deze kan worden uitgesproken wegens wanbeta­ling, handeling in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement alsmede wegens het berokken van schade aan de goede naam van de vereniging;

d.            ten aanzien van rechtspersonen: door liquidatie of faillissement.

In geval van vervallenverklaring door het bestuur kan belanghebbende tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergaderingen die alsdan in hoogste ressort beslist.

Bestuur

Art.11:  Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie personen.

Art.12:  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte.

Art.13:  De voorzitter en secretaris, dan wel gemachtigden door het bestuur aan te wijzen, zijn gezamenlijk steeds bevoegd voor en namens de vereniging alle akten en stukken te tekenen en zijn hiervoor verantwoordelijk.

Art.14:  Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen voor de tijd van de drie jaar. De leden van het bestuur zijn ten alle tijde herkiesbaar. De afgetredenen blijven in functie totdat hun opvolgers zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Bij een vacature in één van de bestuursfuncties kan door het bestuur een kandidaat voorgesteld en ad interim benoemd worden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Art.15:  Het bestuur van de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door leden aangega­ne transacties of andere overeenkomsten van de zakelijke aard die tot stand zijn gekomen zonder dat het bestuur hierin een beslissing heeft genomen, voorzover het bestuur competent is.

Art.16:              Het bestuur is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergade­ring.

Vergaderingen

Art.17:  Het bestuur organiseert tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering en maakt zulks tenminste dertig dagen tevoren schriftelijk aan de leden bekend, met vermelding van plaats, tijd en agenda.

Besluiten der Algemene Ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van het aantal aanwezige leden plus een.

Buitengewone Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dat nodig oordeelt of als tenminste tien leden schriftelijk en gemotiveerd een verzoek daartoe bij het bestuur indienen met opgave van de te behandelen punten; in het laatste geval moet de vergadering binnen een maand na het indienen van het verzoek worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreke aan dit verzoek te voldoen dan zijn de leden zelf bevoegd tot oproeping voor de verzochte vergadering over te gaan.

Geldmiddelen

Art.18:  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, legaten, en andere baten.

Art.19:  De Algemene Ledenvergaderingen is steeds bevoegd te bepalen hoe en waartoe de gelden van de vereniging zullen worden aangewend, voor zover in het huishoudelijk reglement daarin niet is voorzien. Het bestuur is rekening en verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. Door goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering wordt het bestuur gedéchargeerd ten aanzien van het financieel beleid over het betrokken jaar.

Huishoudelijk reglement

Art.20:  Het huishoudelijk reglement dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten, wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergade­ring. Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd. Een wijziging kan op de Algemene Ledenvergadering door de leden aanhangig worden gemaakt.

Statutenwijziging

Art.21:  De statuten kunnen worden gewijzigd in een Algemene Ledenvergadering, met goedkeu­ring van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen der ter vergadering aanwezig leden.

De leden moeten kennis kunnen nemen van de voorstellen tot wijziging, ten minste veertien dagen voor de vergadering waarin die voorstellen worden behandeld, door middel van publicatie in het verenigingsblad of door schriftelijke mededeling aan alle leden.

Ontbinding

Art.22:              Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal belegde  Buitengewone Ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Een zodanig besluit vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. In geval dat de vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt binnen vier weken een nieuwe Algemene Ledenverga­dering belegd, welke, ongeacht het aantal aanwezige leden het voorstel in behandeling neemt, waarbij voor een zodanig besluit een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist is.

Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door een daartoe door de Buitengewone Ledenvergadering aan te wijzen commissie. Deze commissie beslist wat er met een batig saldo en andere bezittingen van de vereniging moet geschieden.

Slotbepalingen

Art.23:  In alle gevallen waarin statuten, het huishoudelijk reglement, of wettig genomen besluiten van de Algemene Ledenvergadering niet voorzien beslist het bestuur.